បទថ្មីពិរោះណាស់៖ ម្នាក់ឯងល្អជាង – អ៊ីវ៉ា, Eva oriGinal sonG khmer 2019 「LYRIC AUDIO」♫ Title: ម្នាក់ឯងល្អជាង / Vocalist: Eva Melody and Lyricist: ស៊ុន ធារី (Sun Theary) Music Composer: ផល វឌ្ឍនះ (Phal Vattanak) Help support Sunday Production: Sunday Production: If you enjoy the videos, please don’t forget to subscribe, like, & Share to yourContinue Reading