Một giấc mơ lặp đi lặp lại là một cảnh báo. Một giấc mơ lặp đi lặp lại có thể đến hàng ngày, mỗi tuần một lần, tháng hoặc năm, tùy thuộc vào mức độ quan trọng của thông điệp mà bạn buộc phải nhận. Bạn cần phải chú ý nghiêm túcContinue Reading