Kinh Sám Hối Kỳ An – Thích Ân Điền

6 Comments

  1. adidaphaat! Nguyện cho th thân tâm thường an lạc ! Th tụng kon nge rất hay th ạ ! Ước jh sẽ nge đươc nhiều kinh của th tụng adidaphat !

  2. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    PHƯỚC TỤNG THẦY QUÁ TUYỆT
    CHƯ THIÊN TÁN THÁN THẦY
    MA THIÊN NGHE QUY Y PHẬT NHANH LẮM

  3. thay tung hay wa .namo bon su thich ca mau ni phat .namo quan the am bo tat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *