Mạng kim – thủy – thổ – mộc – hỏa – xăm hình nào hợp và xung khắc gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *