Tín ngưỡng Thổ công – Phần 1 – Thích Lệ Trang

6 Comments

  1. Nam mô a di đà phật con thật hạnh phúc khi gặp được những bài giảng của thầy

  2. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ DƯỢC SƯ LUƯ LY QUAN VƯƠNG PHẬT

  3. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    NHỮNG BẬC CAO TĂNG HÀNH TRÌ PHÁP HỌC VÀ PHÁP HÀNH ĐẦY ĐỦ NÊN KHI THYẾT PHÁP CHẲNG BAO GIỜ CÓ THÁI ĐỘ ĐẢ PHÁ CHÊ BAI…CHUSG CON TRI ÂN THẦY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *