Chú Báo Hồng Tinh Nghịch – pink panther – sơn tường

3 Comments

  1. Không biết nhà của ai mà cứ sơn đi sơn lại ý mình. Có thể không phải nhà của Báo Hồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *