Tín ngưỡng và Tôn Giáo

2 Comments

  1. Ông thầy Đáng vì tin tưởng vào Thượng Đế là đấng toàn năng nên ông ta đã dùng nhân điện để chữa lành một số bệnh. Chìa khoá chữa bệnh là Thượng Đế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *