(2/2) Quán Âm Bán Cá – Tập 4 đến 7 – (Phim Truyện Phật Giáo) HếtPhim “Quan Âm Bán Cá”
Chế tác: Phật Quang Sơn – Đài Loan
Nhà xuất bản: Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Phiên dịch: Tử Hà
Lồng tiếng:
Huy Hồ, Nguyễn Sinh, Tuấn Khôi, AnhTuấn, Hoàng Sơn, Ngọc Châu, Thùy Tiên, Thùy Anh, Quốc Tín

Xem đầy đủ tại:

————————————-
Tán dương hình tượng ở đầu sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng

Tuyệt thay Đại Sĩ, thệ nguyện khó tuyên, Bi vận Đồng Thể, Từ khởi Vô Duyên, tầm thanh cứu khổ, tùy loại hiện hình, hiện khắp sắc thân, tình lẫn vô tình. Nếu có chúng sanh gặp các khổ nạn, vừa xưng danh Ngài, lập tức cứu vớt. Giàu, thọ, con cái, hễ có mong cầu, lễ bái cúng dường, đều được thỏa nguyện. Vì sao xưng danh, liền được cảm thông? Do tâm Bồ Tát đã chứng Chân Không từ thuở lâu xa. Do tâm “vô tâm” hợp tâm chúng sanh và hợp tâm Phật, chúng sanh mê trái, chẳng thể thọ ân. Do gặp tai nạn, hoặc chuyện khẩn cấp, vừa phát lòng Thành, cảm ứng đạo giao, như trăng trong mát, vằng vặc giữa trời, in bóng trong nước, không đâu chẳng trọn. Nếu như chẳng tin, không sao cảm được, như nước xao, đục, bóng trăng chẳng tỏ, lỗi tại nơi nước, há trăng chẳng chiếu? Nếu nước lặng trong, liền hiện rạng ngời. Cũng như nắng Xuân, tăng trưởng mầm mộng, gặp phải cây khô, càng thêm mục nát; cam lộ tưới khắp, cây cỏ cùng tươi, nếu cây không rễ, làm sao sanh sôi?
Yếu quyết nhập đạo: Tín là bậc nhất; muốn gội từ ân, không tin chẳng được! Tưởng nghĩ Bồ Tát, vì sao được vậy? Là vì gốc xưa, nên thành như thế. Gốc xưa ra sao? Chứng trọn Tam Giác, hiệu Chánh Pháp Minh, phước huệ cùng trọn, tuy trụ Tịch Quang, bi nguyện chưa nguôi, lại hiện Bồ Tát, phù tá Pháp Vương. Hiện thân mười giới, thân nào cũng hiện, xét theo chiều dọc, suốt khắp ba đời, xét theo chiều ngang, trọn khắp mười phương, Công đức Bồ Tát, khó tán dương trọn, nêu bày đại lược, làm đèn soi sáng trong chốn đêm dài. Riêng cầu cư sĩ, ở đất Giang Tây, là Hứa Chỉ Tịnh, đọc khắp kinh điển, soạn lời tán tụng, kính vẽ thánh tượng, truyền khắp pháp giới, khiến mọi hàm thức đều được chở che.
Thường Tàm Quý Tăng Ấn Quang hòa-nam kính cẩn soạn.
————-
Download “Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng” (Doc format):

Hoặc:

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

32 Comments

 1. Û.can taste and feel these words. In every drop of Minute Maid. We fill every glassy with ythe delicious fromn us.

 2. Tôi rồi mong nhà mạng hãy cho quảng cáo không xen vào những mục video nữa.ma cho quảng cáo tự có một kênh Youtube riêng cũng được mà.khi người ta muốn cần thứ gì thì người ta sẽ vào tìm kiếm thôi

 3. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn.
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn.
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn.

 4. Con người đừng bao giờ kiêu ngạo
  Bởi vì kiêu ngạo là thất bại

 5. Since moving into the house, their lives just kept getting weirder & weirder. It had begun with the discovery that the second-floor linen closet was more than a storage place for towels and bedsheets, it was a portal to a locker at the Pinedale Middle,and High School, Then he & Xander had followed an intruder in their home through a secret door in the wall. Our marriages got closer and very intense. We will never separated. No one else could understand. We can get through anything. We're connected for life. FELICIA CAVEATS FOR COUPLES

 6. For most, marriages heave and quake & endure. Numerous spouses expressed ythe sentiment that, heaving endured the worst that life can impose, this marriages would survive. The bond is unbreakable. Couples who didn't know it before learn that it is vital to honor each other's as individuals. They emergent the sounder & wiser forum having learned that lesson. They learning ythe realistically limitations about what's a marriage can & cannot provide. They learn they can lean on others outside the marriages without detriment to the marriages. They learn that even anger doesn't threatened ythe relationship if the anger is expressed respectfully. Many said simply that's their spouses became a trusted and valued friendly.
  Xander's kept moving. He pushed through the front door and took the stairs three at a time. David rushed to keep up. Behind them,Dad yelled," Xander's. . .!!! David's…! ! ! Stop…! !!"
  Xander's turned on the landing,fire in his eyes.What…???
  "David"stopped twos frome the top.

 7. Chú Như Ý Bảo Luăn Vương Đà La Ni như cây Như Ý vậy. Chú do Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết.

 8. http://quantheamcuukho.blogspot.com/
  Vì Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh tùy ý sở cầu cái gì cũng được như nguyện, nên Ngài bạch với Phật xin để Ngài thuyết chú này. Như Ý Bảo Luân Vương Ðà La Ni Nam Mô Phật Ðà Da. Nam Mô Ðạt Ma Da. Nam Mô Tăng Dà Da. Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát ma ha tát, cụ đại bi tâm giả. Ðát diệt tha. Án chước yết ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha. Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án bát lặc; đà bát đẳng mế hồng.

 9. Phim Rất hay a di Đà Phật Nam mô phật Nam mô Pháp Nam mô tăng Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *